سبد خرید
شرکت مرغک / خدمات مشتریان / معرفی کارشناسان

معرفی کارشناسان واحد خدمات مشتریان

 

 

 جناب آقای دکترخدامی

دکترای حرفه ای دامپزشکی

مدیر خدمات مشتریان 

حیطه فعالیت 

تمامی استان های کشور

 تلفن تماس: 09144165280

Support@Morghak.com

جناب آقای دکتر باقری

دکترای حرفه ای دامپزشکی

حیطه فعالیت 

شمال شرق و شرق کشور

تلفن تماس: 09155182217 

جناب آقای مهندس جناب

مهندس علوم دامی 

حیطه فعالیت 

شمال شرق و شرق کشور

تلفن تماس: 09153055436

جناب آقای مهندس رشیدی

مهندس علوم دامی

 

حیطه فعالیت 

تمامی استان های کشور

 تلفن تماس: 09122632894

جناب آقای مهندس اکبر عریانی

مهندس علوم دامی

حیطه فعالیت 

شمال غرب و غرب کشور

تلفن تماس: 09143159201