سبد خرید
شرکت مرغک / افتخارات

افتخارات

IR Certificate Ghazvin
IR Certificate Ghazvin
A PLUS Certificate
A PLUS Certificate
GMP Certificate
GMP Certificate
Codex HACCP 2020 Certificate
Codex HACCP 2020 Certificate
گواهینامه ISO 9001
گواهینامه ISO 9001
100 modir
100 modir
arzesh
arzesh
shiraz
shiraz
Rezayatmandi 93
Rezayatmandi 93
bank keshavarzi
bank keshavarzi
morghdar sale86
morghdar sale86
Lohe taghdir
Lohe taghdir
Lohe taghdir sazeman
Lohe taghdir sazeman
chehre haye mandegar
chehre haye mandegar
Lohe taghdir Hy-line
Lohe taghdir Hy-line
taghdir nameh
taghdir nameh
gavahinameye  sazemani 95
gavahinameye  sazemani 95
gavahinameye  izo
gavahinameye  izo
Qorfeyeh shiraz 95
Qorfeyeh shiraz 95
Qorfeyeh tehran 97
Qorfeyeh tehran 97
ozviyate goroh
ozviyate goroh
sanaat v madan tejarat
sanaat v madan tejarat
vahede shandiz
vahede shandiz
khorasan razavi 84
khorasan razavi 84
khorasan razavi 81
khorasan razavi 81
tandise modiriate 93
tandise modiriate 93
kar Afarine Alborz 92
kar Afarine Alborz 92
tandise Qzvin  85
tandise Qzvin  85
تقدیرنامه
تقدیرنامه
dampezeshki
dampezeshki
taghdir nameh 97
taghdir nameh 97
sazemani
sazemani
eghtedare meli
eghtedare meli
eghtesade moghavemati
eghtesade moghavemati