سبد خرید
شرکت مرغک / واحدهای تولیدی / مزرعه شماره یک ( فارم مرکزی )

جوجه یکروزه مادر تخم گذار
فارم مرکزی ( مزرعه شماره یک )