سبد خرید
» واحدهای تولیدی » مزرعه شماره یک ( فارم مرکزی )

جوجه یکروزه مادر تخم گذار
فارم مرکزی ( مزرعه شماره یک )