سبد خرید

فارم اجداد

 فارم اجداد
در رأس همه واحـدهای تولیـدی ایـن شرکـت فعالیـت دارد و در منطقـه طالقان احداث گردیده اسـت. فـارم اجـداد تخمگذار شرکـت مرغـک دارای دو واحد مجزا از هم بـوده که در فواصـل زمـانی مشخـص یکـی از ایـن دو واحـد بـه تنـاوب پذیـرای یک گله اجداد می باشند. این واحـد از نظر موقعیـت جغرافـیایـی بگونـه ای است که امکـان تأسیـس مـرغـداری در اطراف آن بسیار کم است و در واقـع محـل احداث واحـد کاملاً ایـزوله بـوده و در نتیجه نکات مربوط به امنیت زیستی به نحـو احسـن رعایت شـده است و میشود . به همین دلیل است کـه از سـال 1364 کـه ایـن فـارم ساختـه شـده اسـت تـا بـه حـال ، کلیه گلـه های اجـداد پـرورش یافته دراین فارم در تمام طول زندگی از نظر بیماریهای مطرح و با اهمیـت در صنعـت منفـی و پاک بـاقی مانـده اند و ایـن یکـی از افتخـارات شرکت مرغک در طول این مدت بوده است.